بستنکوکی و حریم خصوصی

این سایت از کوکی استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استفاده از کوکی ها، اینجا را کلیک کنید. برای حذف این پیام و رضایت نسبت به استفاده از کوکی ها در این وب سایت، روی "X"کلیک کنید.

محدود کردن نتایج
کلاس انرژی (RF)
نوع سیستم سرمایشی
9 records found.

  • RFNE312E23W
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE320L23W
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE350L23W
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE350L23X
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE200E20W
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک


  • RFNE320E23W
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE350E23X
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE320E23X
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب


  • RFNE350E23E
    • کلاس انرژی (RF) : A+
    • نوع سیستم سرمایشی : بدون برفک
    • نوع درب کالا : تک درب