محدود کردن نتایج
کلاس انرژی (RF)
یون ساز
ابی روشن
نوع سیستم سرمایشی
9 records found.

 • CH 144121 DE
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 70.0 cm


 • CN151920DX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 74.0 cm


 • CN163223DE
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 84.0 cm


 • CN161230DX
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 84.0 cm


 • CH140020DS
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 70.0 cm


 • CNE520E23ZDX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 70.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی


 • CNE520EE0ZGW
  • کلاس انرژی (RF) : A+++
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 70.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی


 • RCNE520E30ZGB
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 70.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی


 • RCNE520E21DW
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 70.0 cm