محدود کردن نتایج
کلاس انرژی (RF)
یون ساز
ابی روشن
نوع سیستم سرمایشی
7 records found.

 • GN162420E
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm


 • GN162420X
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm


 • GN162420P
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm


 • GN 162333 ZX
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی


 • GN 162333 ZGB
  • کلاس انرژی (RF) : A++
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی


 • GN162423ZX
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی


 • GN162423ZE
  • کلاس انرژی (RF) : A+
  • عرض - غیر فشرده (cm) : 91.0 cm
  • ظرف مخصوص : بلی