لباسشویی
محدود کردن نتایج
تعداد برنامه ها
قفل کودک
ظرفیت
ماکزیمم دور موتور
11 records found.

 • WX943440B
  • مصرف انرژی سالانه : 194 kWh
  • ظرفیت : 9
  • ماکزیمم دور موتور : 1400


 • WMY 81283 LMXB2
  • مصرف انرژی سالانه : 196 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WTV 8734 XC0M
  • مصرف انرژی سالانه : 177 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1400


 • WCY71233W
  • مصرف انرژی سالانه : 174 kWh
  • ظرفیت : 7
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WCY81233W
  • مصرف انرژی سالانه : 192 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 71283 CW
  • مصرف انرژی سالانه : 170 kWh
  • ظرفیت : 7
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 71283 CS
  • مصرف انرژی سالانه : 170 kWh
  • ظرفیت : 7
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 81283 CW
  • مصرف انرژی سالانه : 190 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY 81283 CS
  • مصرف انرژی سالانه : 190 kWh
  • ظرفیت : 8
  • ماکزیمم دور موتور : 1200


 • WMY101444 LB1
  • مصرف انرژی سالانه : 209 kWh
  • ظرفیت : 10
  • ماکزیمم دور موتور : 1400