محدود کردن نتایج
رنگ
نوع کنترل
عملکرد و شاخصه
1 records found.

 • DRW 11401 FB
  • رنگ : Inox
  • نوع کنترل : کنترل الکترونیکی
  • عملکرد و شاخصه : 4- گرم کن اولیه
  • عملکرد و شاخصه : 3- ور آوردن خمیر
  • عملکرد و شاخصه : 2- یخ زدایی