توکار
محدود کردن نتایج
گریل الکتریکی
رنگ
رنگ هاب
عرض هود -سانتی متر
نوع کنترل
ساختار صفحه حرارتی هاب
ابعاد تورفتگی- کابینت (عرض* عمق* ارتفاع) (سانتی متر)
رنگ بدنه
عملکرد و شاخصه
عرض (سانتی متر)
رنگ محصول
نوع محفظه محصول
14 records found.

 • BIE22300X
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 65
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : محفظه اصلی - نوع اجاق گاز


 • BVR35500XMS
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 75
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BIM22303M
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 65
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BIMM25400XMS
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 65
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BIMT22400MCS
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 65
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BIM25801XMS
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 65
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BIM35401XMS
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 75
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BIR15500XPS
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 65
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : چندکاره


 • BCW18500X
  • محفظه اصلی - حجم قابل مصرف - لیتر : 44
  • محفظه اصلی - فیلتر بو با کاتالیزور : Turbo


 • HCA92640BH
  • نوع محصول - هود : نصب دیواری- زاویه دار
  • رنگ بدنه : مشکی
  • نوع کنترل : کنترل الکترونیکی- کنترل لمسی


 • DRW 11401 FB
  • رنگ : Inox
  • نوع کنترل : کنترل الکترونیکی
  • عملکرد و شاخصه : 4- گرم کن اولیه
  • عملکرد و شاخصه : 3- ور آوردن خمیر
  • عملکرد و شاخصه : 2- یخ زدایی


 • HCB93744BX
  • نوع محصول - هود : نصب دیواری-Box Style
  • رنگ بدنه : Inox
  • نوع کنترل : کنترل الکترونیکی- لمسی